Ngày 24 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2025. Kế hoạch được triển khai nhằm mục tiêu: Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.
Xem kế hoạch tại đây 29-8-2018 (66)_signedKH thuc hien DA NN17_25.pdf