Thực hiện quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn…

 

 

 

1

2