Thực hiện công khai các nội dung theo thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT